Mission, vision og værdier

Rektorsekretariatets mission, vision og værdier

Mission

Rektorsekretariatet skal som stabsfunktion til den øverste ledelse støtte AAU i at realisere universitetets strategi, mål og værdigrundlag. Dette sker ved at

 • understøtte den øverste ledelse i dens arbejde således, at den er klædt bedst muligt på til at kunne varetage ledelsesopgaverne på AAU,
 • stå for den centrale kommunikations- og markedsføringsindsats og koordinere universitetets samlede indsats på begge områder,
 • støtte op om implementering og videreformidling af ledelsesbeslutninger,
 • udfylde den centrale rolle som bindeled mellem den daglige ledelse, medarbejdere på universitetet og eksterne samarbejdspartnere,
 • sikre dokumentation af AAU’s virksomhed.

Rektorsekretariatets kerneopgave er ledelsesstøtte inden for en bred palet af områder – og ledelsesstøtten sker derfor ofte i samarbejde med andre afdelinger og aktører.

Det er en central opgave at levere direkte og indirekte ledelsesstøtte inden for:

 • Strategi
 • Kommunikation, information, PR-arbejde og events
 • Kvalitetssikring
 • Legalitetskontrol og styrelsesmæssige spørgsmål
 • Dokumentationssystemer
 • Mødefacilitering og generel sekretariatsbistand
   

Vision

Et centrum for kompetence, koordinering og fremdrift

Rektorsekretariatet sikrer ledelsen et velbelyst grundlag at træffe beslutninger på. Vi prioriterer tværfaglige, høje kompetencer, så vi kan servicere, rådgive og kommunikere for og med ledelsen. Vi sikrer, at opgaver løses koordineret på tværs af organisationen. Vi har fokus på ledelsens mål og sikrer fremdrift i opgaver.

Rektoratets forlængede arm og midtpunkt for ledelsesinformation

Vi er os rollen som bindeled og rektoratets forlængede arm bevidst, og vi sikrer en naturlig og imødekommende indgang til den øverste ledelse. Rektorsekretariatet er midtpunkt for information mellem de øverste ledelsesniveauer internt i organisationen og med eksterne samarbejdspartnere.

Det centrale omdrejningspunkt for kommunikationsindsats

Rektorsekretariatet professionaliserer AAU’s samlede kommunikation gennem samarbejde og koordinering med universitetets kommunikatører. Den interne såvel som den eksterne kommunikation er forankret i en fælles kommunikationsforståelse og -ramme, baseret på målgruppernes behov og universitetets strategiske mål. Alle kommunikationsopgaver tænkes ind i den samlede kommunikation og tilpasses de enkelte medieplatforme.

Et udviklende arbejdsmiljø, hvor der er "højt til loftet"

Rektorsekretariatet er en attraktiv arbejdsplads. Vi prioriterer, at den enkelte medarbejder kan udvikle sine faglige og personlige kompetencer, både individuelt og sammen med kolleger. Vi lægger stor vægt på samarbejde, rummelighed, videndeling og sparring i en konstruktiv og uhøjtidelig atmosfære. Vi tager ikke blot vores arbejde, men også vores trivsel seriøst og er fælles om ansvaret for at skabe et berigende arbejdsmiljø for alle. Vores motto er: Humor er vigtig, og det skal være sjovt at gå på arbejde!

Værdier

Rektorsekretariatet  skal som stabsfunktion til universitetsledelsen støtte op om universitetets værdier kreativitet, åbenhed og samarbejde. Rektorsekretariatets interne værdier er ansvarlighed, troværdighed, imødekommenhed og humor.

Ved ansvarlighed forstår vi, at

 • vi tager individuelt ansvar for egne opgaver. Kvalitet og metoder er hensigtsmæssige og up-to-date, og vi løser selvstændigt opgaverne inden for de udstukne rammer og orienterer ledelsen i tilfælde af forhindringer på vejen,
 • vi tager fælles ansvar for helhedsorienterede løsninger og for, at opgaver ikke ”falder mellem to stole”,
 • vi tager prioriteringsmæssigt ansvar ved at afstemme ressourceforbrug efter opgavens vigtighed – så de vigtigste opgaver også ressourcemæssigt og kvalitetsmæssigt prioriteres højest,
 • vi tager kollegialt ansvar ved at yde sparring, samarbejde og videndeling – og støtte op om vores kolleger efter behov,
 • vi tager et arbejdsmiljømæssigt ansvar ved at sikre et inspirerende arbejdsmiljø præget af udfordringer, godt kollegialt sammenhold, arbejdsglæde, humor og gensidig respekt.

Ved troværdighed forstår vi, at

 • informationer formidles sagligt og på en redelig måde,
 • vi indgår i en åben og ligeværdig dialog med samarbejdspartnere,
 • opgaver løses sagligt, med høj kvalitet og afstemt med de ledelsesmæssige prioriteringer. Vi har fokus på de områder, hvor vi selv besidder faglighed, og de områder, hvor vi skal indhente dokumentation og input fra andre fagområder på og uden for universitetet,
 • vi er proaktive og dermed troværdige samarbejdspartnere,
 • vi har fokus på korrekt håndtering af sager, som kræver fortrolighed, tavshedspligt og diskretion,
 • vi løser de opgaver, vi har påtaget os - helt til ende.

Ved imødekommenhed forstår vi, at

 • vi er en imødekommende servicefunktion og den overordnede indgang til universitetet og den øverste ledelse,
 • vi er servicemindede i forhold til nye opgaver, dvs. at vi går positivt til nye opgaver og udviser den nødvendige fleksibilitet – også i forhold til at foreslå omprioriteringer af opgaver, hvis dette er nødvendigt,
 • vi besvarer henvendelser med hjælpsomhed og imødekommenhed.

Ved humor forstår vi, at

 • humoristiske bemærkninger og ironi giver energi i en hverdag med et højt arbejdstempo,
 • humor kan løsne stressede situationer og afvæbne en tilspidset situation,
 • humor praktiseres med gensidig respekt,
 • det skal være sjovt at gå på arbejde – men ikke sjovere end at vi selvfølgelig stadig når vores opgaver og mål,
 • vi hjælper og støtter hinanden i at se tingende fra en positiv og konstruktiv vinkel
 • der er forskellige former for humor, og vi accepterer hinandens forskelligheder. En spøg skal stort set altid opfattes som en ”kærlighedserklæring”,
 • en herlig spøgefugl altid har situationsfornemmelse.

Kontakt

Rektorsekretariatet
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 7K, 2.sal
9220 Aalborg Ø
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk
AAU's hovednummer: 9940 9940

Mere om afdelingen